Katalog artykułów


Promowane przedmioty

Podstawy teorii sterowania - Włodzimierz Kwiatkowski /BEL/ Przedstawiono opis obiektu sterowania za pomocą równania stanu dla przypadku czasu ciągłego oraz czasu dyskretnego. Podano podstawowe metody wyznaczania macierzy tranzycji stanu: metodę opartą na wzorze interpolacyjnym Lagrange'a-Sylwestera, metodę polegającą na zastosowaniu przekształceniu Laplace'a (przekształcenia Z) oraz metodę dekompozycji Jordana. Omówiono definicję Lapunowa stabilności oraz pierwszą i drugą (bezpośrednią) metodę badania stabilności. Przedstawiono pojęcia oraz warunki Kalmana sterowalności i obserwalności układów liniowych. Zasadnicze tematy dotyczą zagadnień odtwarzania wektora stanu za pomocą obserwatora Luenbergera oraz stabilizacji układów za pomocą sprzężeń zwrotnych. Celem rozważań jest uzyskanie metod odtwarzania wektora stanu i stabilizacji układu na podstawie jego próbkowanej w czasie odpowiedzi.

Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych - Maciej Szafarczyk, Dominika Śniegulska-Grądzka, Rafał Wypysiński Książka przedstawia podstawowe wiadomości na temat układów automatycznych sterowań, które obecnie opanowały nie tyko procesy produkcji oraz organizację i realizację usług, lecz również wszelkiego rodzaju urządzenia stosowane w życiu prywatnym. Obecny okres można nazwać erą sterowania komputerowego. Komputery i programowalne układy cyfrowe są stosowane zarówno do prostych urządzeń, jak i do rozbudowanego sterowania wielkimi, często rozproszonymi, systemami. Książka jest podręcznikiem akademickim dla różnych, zwłaszcza mechanicznych, kierunków studiów technicznych, może jednak być wykorzystywana także przez osoby o innej specjalności do samodzielnego opanowania tematyki podstaw sterowania komputerowego. Autorzy są związani z Wydziałem Inżynierii Produkcji (dawniej Wydziałem Mechanicznym Technologicznym) Politechniki Warszawskiej.

NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania są coraz powszechniej stosowane w przemyśle. Zwiększający się stopień skomplikowania produktów i coraz bardziej wyrafinowane wzornictwo wymagają użycia zintegrowanych, nowoczesnych narzędzi CAD do projektowania, CAE do symulacji i CAM do wytwarzania — narzędzi, za pomocą których można szybko wdrażać i modyfikować idee projektantów. NX (dawna nazwa: UNIGRAPHICS) to zintegrowany system wyższego rzędu, stanowiący kompleksowe rozwiązanie z zakresu CAD/CAM/CAE. Oferuje on dostęp do innowacyjnej techniki modelowania Synchronous Technology. Środowisko to umożliwia błyskawiczne wprowadzanie zmian i edycję wirtualnych modeli. Należący do niego moduł wytwarzania — NX CAM — według corocznego niezależnego raportu CIMdata jest szeroko stosowany w światowym przemyśle lotniczym, narzędziowym i samochodowym. Pozwala on na generowanie kodów dla obrabiarek CNC na podstawie modelu części, stworzonego za pomocą NX CAD lub wczytanego z innej aplikacji projektowej. "NX CAM — programowanie obrabiarek CNC" to podręcznik dla technologa-programisty, przedstawiający podstawy modułu frezowania, począwszy od definicji środowiska modelu części, poprzez omówienie poszczególnych opcji operacji, symulację kinematyki obrabiarki, aż do generowania kodu NC. W książce opisana została polska wersja aplikacji NX 6.0. Każdy z rozdziałów zawiera praktyczne przykłady zastosowania poszczególnych operacji obróbki. Konfiguracja interfejsu użytkownika Definicja środowiska pracy Kontrola ścieżki Frezowanie form Obróbka na stołach obrotowych Równoczesna obróbka 4 i 5 osiowa Symulacja obróbki Wejdź na wyższy poziom programowania obrabiarek CNC!!! Wstęp (11)Rozdział 1. Instalacja programu NX 6.0 (17) Zamówienie licencji (17) Pobranie numeru CID (17) Instalacja serwera licencji (19) Instalacja NX 6.0 (20) Instalacja aktualizacji NX 6.0.2 (23) Przypisanie licencji (25) Uruchomienie NX 6.0 (27) A co jeśli nie widać symbolu licencji... (27) Rozdział 2. Pierwsze kroki (31) Uruchomienie programu (31) Ekran startowy (32) Ustawienie konfiguracji pulpitu (33) Ustawienia widoku (34) Ustawienie tła (34) Cieniowanie widoku (34) True Shading (35) Typ wyświetlanych obiektów (35) Manipulacja widokiem (36) Klawisze myszy (36) Funkcje klawiszy myszy (36) Polecenie do obsługi widoku (37) Orientacja widoku (37) Edycja kolorów obiektów (38) Układ widoku (38) Warstwy (39) Wybór elementów (39) Pasek filtrów (39) QuickPick (40) Przejście do modułu Wytwarzania (40) Nawigator (40) Uruchomienie symulacji (41) Generowanie kodu NC (42) Uwagi końcowe (43) Tryb pełnoekranowy (43) Ustawienia modułu Wytwarzania (43) Polskie litery a zmienne (44) Tolerancje generowania ścieżek (44) Rozdział 3. Definicja geometrii do obróbki (47) Przejście do modułu Wytwarzanie (47) Definicja położenia MCS (49) Definicja Poziomu bezpiecznego (52) Definicja WORKPIECE (52) Definicja modelu części (53) Model części - bardzo ważna funkcjonalność (53) Definicja przygotówki (54) Definicja obiektów chronionych (54) Definicja gatunku materiału (55) Inne typy przygotówki (56) Złożenia - wczytywanie dodatkowych brył (57) Wczytywanie pliku NX lub Solid Edge (57) Rozdział 4. Operacja Face Milling Area - Planowanie (59) Definicja operacji Face Milling Area - Planowanie (59) Zasady przypisania operacji (60) Bu

Laboratorium podstaw automatyki i sterowania - W. Kramarek,K.Szulewski W skrypcie opisano ćwiczenia laboratoryjne, prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, w ramach przedmiotu „podstawy automatyki”. Zawarto w nim informacje dotyczące sterowania binarnego oraz analogowego, omówiono projektowanie układów różnych typów, a także wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych.

Programowanie obrabiarek CNC. Toczenie Programowanie obrabiarek CNC. Toczenie" to podręcznik, którego celem jest wprowadzenie i pomoc przy tzw. „ręcznym programowaniu". W tym celu każdej omawianej funkcji przedstawiono i objaśniono znaczenie wszystkich parametrów koniecznych i opcjonalnych. Dodatkowe rysunki przy każdej funkcji oraz przykładowe bloki programu ułatwiają rozumienie zasad ich działania. Podręcznik może być także bardzo pomocny podczas pisania programów NC ręcznie, w edytorze oraz przy programowaniu interaktywnym, bezpośrednio na ekranie obrabiarki lub symulatora.